unia-2
+38 066 00 26 100

Статут

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Український Незалежний Інформаційний Альянс «УНІА»  «Затверджено» Установчими зборами засновників Громадської організації « Український Незалежний Інформаційний Альянс «УНІА» «03» листопада 2017 р. Протокол № 1 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Громадська організація «Український Незалежний Інформаційний Альянс «УНІА» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація «Український Незалежний Інформаційний Альянс «УНІА». 1.3. Скорочене найменування – ГО «УНІА». 1.4. Повне найменування англійською мовою – « Ukrainian Independent Information Alliance «UNIA». 1.5. Скорочене найменування англійською мовою – «UNIA».
 
1.6. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
 
1.7. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. 1.8. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
 
 
1.9. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. 1.10. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини. 2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ 2.1. Головною метою Організації є захист та поновлення порушених передбачених законом економічних, трудових, соціальних та інших спільних прав та інтересів членів Організації та громадян України, які не є членами Організації, але потребують захисту та поновлення вищевказаних прав та інтересів. 2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:
 
 
2.2.1. сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю 2.2.2. участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства; 2.2.3. відстоювання інтересів української нації, у тому числі в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування; 2.2.4. участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством; 2.2.5. сприяння розбудові правового громадянського суспільства; 2.2.6. сприяння запобіганню та протидії корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин; 2.2.7. участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування; 2.2.8. сприяння вільному і всебічному розвитку особистості; 2.2.9. сприяння у формування нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності; 2.2.10. розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутної мети та завдань громадської організації; 2.2.11. сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави; 2.2.12. встановлення, розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської організації та з метою зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом;
 
 
2.2.13. сприяння фізичному та моральному оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом; 2.2.14. сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей; 2.2.15. організації зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій для виконання завдань та досягнення мети громадської організації; 2.2.16. організація та проведення соціальних, благодійних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних та культурно-освітніх заходів з метою виконання мети та завдань громадської організації; 2.2.17. встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами; 2.2.18. залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами. 2.2.19. сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією; 2.2.20. громадський контроль за дотриманням Конституції та Законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою та судами, захист прав та законних інтересів членів Організації та інших осіб, які не є членами Організації, пропагування та розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного та освітнього відродження;
 
 
2.2.21. підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону; 3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право: 3.1.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства. 3.1.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування. 3.1.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі). 3.1.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності. 3.1.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу. 3.1.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 3.1.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних. 3.1.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України. 3.1.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. 3.1.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України. 3.1.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
 
3.1.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 
3.1.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя. 3.1.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації. 3.1.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 3.1.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації та створювати інтернет-ресурси (сайти) та сторінки в соціальних мережах, . 3.1.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми. 3.1.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу. 3.1.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації. 3.1.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків. 3.1.22. здійснювати благодійну та грантову діяльність; 3.1.23. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми. 3.1.24. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів. 3.1.25. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону. 3.1.26. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 3.2. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання. 4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 4.1. Членство в Організації є добровільним. 4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут. 4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації. 4.4. Права члена Організації: 4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією; 4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах; 4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів; 4.5. Члени Організації зобов’язані: 4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації; 4.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації; 4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації; 4.5.4. сприяти здійсненню завдань Організації; 4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією. 4.6. Членство в Організації припиняється у випадках: 4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням; 4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків. 4.7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією. 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації. 5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління. 5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації. 5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням по мірі необхідності, але не рідше як раз у три роки. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації. 5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. 5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори. 5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань: 5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання. 5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації. 5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації. 5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління. 5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації. 5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією. 5.7.9. Створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів. 5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів від присутніх на Загальних зборах. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Організації присутніх на Загальних Зборах. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації. 5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. 5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів. 5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. 5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством. 5.13.Головою Правління є Голова Організації. 5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. 5.15. До компетенції Правління відноситься: 5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів. 5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів. 5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації. 5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання; 5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації. 5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів. 5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації. 5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на рік.Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації. 5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління. 5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління. 5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. 5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на три роки є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації. 5.22. Голова Організації: 5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами. 5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації; 5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації. 5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу. 5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації. 5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління. 5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації. 5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації. 5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів. 6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. 6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. 6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації/Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги. 6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень. 6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких: 6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації). 6.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод. 6.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність. 7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України. 7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 7.4. Організація: 7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; 7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; 7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України. 8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ 8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації. 8.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації. 8.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації. 8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 8.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження. 8.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень. 8.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України. 8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право: 8.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації. 8.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації. 8.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу). 8.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації. 8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 8.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації. 8.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації. 8.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації. 8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації. 8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. 8.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації. 9.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ. 9.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. 9.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції. 9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. 9.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. 9.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 9.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом. 9.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій. 9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України. 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України. 10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації присутніх на Загальних зборах. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації. 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання. 11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи. 11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 11.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих членів Організації присутніх на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту. 11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих членів Організації присутніх на Загальних зборах шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення. 11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. 11.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Scroll to Top